Informacja o polityce prywatności –
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej "RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gnieźnieńskiej 32 61-021 w Poznaniu (dalej „Administrator”);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: ido@beierdorf.com;
 3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonywania umowy z nami zawartej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń.
 4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe spółkom powiązanym w ramach Grupy Beiersdorf oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nami umów powierzenia (np. hosting, agencja kreatywna) zgodnie z wymaganymi celami (do wykonania umowy dotyczącej praw użytkownika) w państwach trzecich leżących w Europie lub poza Europą. Z zewnętrznymi usługodawcami, o których mowa powyżej, zawarto standardowe klauzule umowne, chyba że ich siedziba znajduje się w kraju, dla którego wydano decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO. Standardowe klauzule umowne są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/transfer/index_en.htm. Dane mogą być udostępniane również innym podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa.
 5. Twoje dane zostaną usunięte po rozwiązaniu umowy licencji, chyba że obowiązuje prawny obowiązek ich przechowywania. Co do zasady, dane będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 lat. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 6. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  1. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do żądania przeniesienia danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: ido@beierdorf.com.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celów, a przypadku ich niepodania nie będą one mogły zostać zrealizowane.