GEBRUIKSRECHTEN OVEREENKOMST

v.08.03.2019

Wij, , zijn heel blij dat je zo blij bent met onze producten! Jouw foto of video viel ons op, en we konden het niet laten om te vragen of wij, Beiersdorf NV, jouw foto of video mogen gebruiken op onze marketing kanalen. Om dit te verwezenlijken, willen we je vragen of je een overeenkomst aan wil gaan met ons, zodat wij jouw UGC (“User Generated Content”) kunnen gebruiken.

Je kan akkoord gaan met deze gebruiksrechten aanvraag door te reageren met de hashtag #yesnivea. Je gaat dan akkoord met het volgende:

Je geeft Beiersdorf het non-exclusieve recht (bijvoorbeeld gebruiksrechten en persoonlijke rechten) om jouw UGC te gebruiken, te publiceren en te verspreiden. Dit recht geef je zonder limitatie van tijd (ongelimiteerde periode van tijd), gebied (wereldwijd), inhoud, media (inclusief, maar niet gelimiteerd tot Online (inclusief sociale media) en Beiersdorf Intranet) en intentie tot gebruik.

Het recht omvat het recht om de UGC aan te passen, namelijk het recht om de UGC aan te passen en te combineren met andere elementen zoals tekst of grafische elementen. Beiersdorf heeft het recht om de besproken rechten door te geven aan andere partijen, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, Beiersdorf’s geaffilieerde bedrijven alsook agentschappen.

Beiersdorf is niet verplicht om de UGC te gebruiken. Als de UGC wordt gebruikt, is Beiersdorf niet verplicht om, maar wel toegestaan om, jouw naam of naam van je sociale media account, en om je sociale media profiel foto te gebruiken, alsook je UGC teksten, inclusief hashtags. Hierbij doe je afstand van alle portretrechten (indien van toepassing) en garandeer je dat je geen claim uit zal brengen richting Beiersdorf, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, claims voor portretrechten of attributie, met het oog op de UGC of het gebruik ervan.

De bovengenoemde rechten zullen kosteloos worden verleend.


De gegeven rechten zijn de volgende:


Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze GEBRUIKSRECHTEN OVEREENKOMST, BELOOF JE ONS


Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met de materiële Nederlandse wet (exclusief de “UN Convention on Contracts fort he International Sale of Goods” alsook alle conflicterende wetten welke zeggen dat de wetten van een andere jurisdictie toegepast moeten worden).

De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen vanwege of in verband met deze overeenkomst is onze vestigingsplaats.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Beiersdorf N.V.
De Passage 126-136
1101 AX AMSTERDAM
NIEDERLANDE

+31 (0) 88 - 544 0000


Privacy Verklaring – Wettelijke informatie op basis van Art. 13 en 14 AVG

Met deze privacy verklaring willen we u op de hoogte stellen van hoe uw gegevens verwerkt worden bij Beiersdorf NV (“Beiersdorf”).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke data is:

Beiersdorf N.V.
De Passage 126-136
1101 AX AMSTERDAM
NIEDERLANDE

Telefoonnummer: 0900-2075020.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is: art. 6 (1) b, AVG, voor de uitvoering van de overeenkomst als hierboven beschreven in de gebruiksrechten overeenkomst.

Beiersdorf deelt de data met interne functies (bijv. sales, marketing en medisch management), als ook met andere Beiersdorf filialen binnen de Beiersdorf Group, en met externe leveranciers (bijv. hosting, het verkrijgen van overeenstemming en inhoud leveren) in overeenstemming met de te verwezenlijken doelen (om de gebruiksrechten overeenkomst na te komen) in Europese of niet-Europese landen. Platform/hosting leveranciers uit derde landen (landen buiten de Europese Unie) zullen toegang hebben tot persoonlijke data. Standaard clausules zijn toegevoegd aan het contract met deze leveranciers, tenzij ze zich in landen bevinden met een besluit op basis van geschiktheid overeenkomstig met art. 45 AVG. Deze standaard clausules kunt u vinden op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Beiersdorf behoudt het recht om uw informatie te delen met de autoriteiten wanneer daar een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke verplichting voor is.

Uw gegevens zullen verwijderd worden zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld zijn, namelijk na de beëindiging van de bovengenoemde gebruiksrechten overeenkomst, behalve als de wettelijke periode voor het opslaan of gelimiteerde periodes voor het opslaan anders aangeven. Als algemene regel zal de data gebruikt en opgeslagen worden voor een maximale periode van 10 jaar.

Uw rechten:

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (geldt alleen indien de verwerking van uw gegevens berust op de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) f, AVG), u uw toestemming aangaande het gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst te allen tijde weer intrekken (art. 6 (1) a, AVG). U heeft het recht op rectificatie (art. 16 AVG), het recht om uw gegevens gedeeltelijk of geheel te laten verwijderen (“recht op vergetelheid”, art. 17 AVG), het recht op inzage van uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn (art. 15 AVG), recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (art. 20 AVG), behalve als dit in tegenstrijd is met lokale wetgeving, of als de respectieve wet niet van toepassing is (bijvoorbeeld het recht op bezwaar maken is alleen toepasbaar voor de wettelijke grondslag van art. 6 (1) e en f).

U kunt ons benaderen over uw bezwaar door contact op te nemen met de eerder genoemde contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer uw toestemming intrekt of bezwaar maakt, zullen uw persoonlijke gegevens niet verder verwerkt worden en vervolgens door ons worden verwijderd, behalve als verdere verwerking van de persoonlijke gegevens benodigd, toelaatbaar of anders is overeengekomen in overeenstemming met de toepasbare gegevensbescherming wetten (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming) of enige andere wettelijke bepaling.

Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.