UMOWA LICENCJI

v.30.01.2019

Bardzo się cieszymy, że tak bardzo lubisz produkty NIVEA! Trafiliśmy na Twoje zdjęcie lub film i chcielibyśmy zapytać, czy możemy je/go wykorzystać w naszych kanałach marketingowych. W związku z tym chcielibyśmy uzgodnić z Tobą udzielenie NIVEA Polska sp. z o.o. niewyłącznej licencji do wykorzystywania Twoich UGC (ang. „User Generated Content” – Treści generowane przez użytkownika).

Odpowiadając na niniejszą prośbę o udzielenie niewyłącznej licencji, za pomocą hashtagu , akceptujesz następujące warunki:

 1. udzielasz NIVEA Polska sp. z o.o. (dalej jako „NIVEA”) niewyłącznej licencji do korzystania publikowania i rozpowszechniania Twoich UGC, bezwarunkowo i bez ograniczeń czasowych (przez czas nieoznaczony); terytorialnych; co do zakresu (w całości, w części lub w wybranych fragmentach); sposobu (w szczególności, w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych i w intranecie NIVEA (Intranet Grupy Beiersdorf),
 2. na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści w całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej,
  2. w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania UGC w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, tj. udostępnienia w sieci Internet, w szczególności poprzez strony:
   1. www.nivea.pl
   2. www.instagram.com/nivea_pl/
   3. www.facebook.com/niveapolska/

Licencja ta obejmuje prawo do edytowania, tj. prawo do edytowania UGC i łączenia ich z innymi elementami, takimi jak elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe. NIVEA jest uprawniona do przeniesienia niniejszej licencji na inne podmioty, w tym m.in. spółki powiązane i agencje reklamowe.

NIVEA nie jest zobowiązana do wykorzystania UGC. W przypadku wykorzystania UGC, NIVEA nie jest zobowiązana, ale jest upoważniona, do wzmiankowania Twojego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika mediów społecznościowych oraz do wykorzystywania Twojego zdjęcia profilowego mediów społecznościowych i tekstów UGC, w tym hashtagów.

Prawa, o których mowa powyżej, są udzielane nieodpłatnie.

Udzielona licencja jest:

Akceptując warunki niniejszej UMOWY LICENCJI oświadczasz, że:

Niniejsza umowa podlega i będzie wykładana zgodnie z prawem polskim (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jak również z wyłączeniem norm kolizyjnych, które skutkowałyby zastosowaniem innego prawa niż prawo polskie). Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane zgodnie z wyłączną właściwością miejscową miejsca.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: